Algemene Voorwaarden

1.Duur van overeenkomst

a. De zaken zijn verhuurd voor een periode zoals partijen schriftelijk zijn overeengekomen.

b. Bij niet tijdig terugbezorgen of terug kunnen halen van het gehuurde wordt de huurprijs per dag doorberekend en staat springenmaar.nu vrij op ieder gewenst moment het gehuurde weer tot zich te nemen.

2. Teruggave van het gehuurde

a. Bij beƫindiging van de huurovereenkomst is de huurder gehouden de zaken in dezelfde staat aan springenmaar.nu terug te geven als waarin hij deze heeft ontvangen.

b. indien huurder daartoe niet in staat is dient deze aan springenmaar.nu een te bepalen schade te betalen in het geval het gehuurde niet wordt teruggegeven is de schade de objectieve vervangingswaarde van het gehuurde.

3. Gebruik en veiligheid

a. Huurder dient met het gehuurde materiaal zorgvuldig om te gaan waar het voor bedoelt is.

b. Gedurende de huurperiode is de huurder verplicht alle terzake geldende veiligheidsvoorschriften in acht te nemen.De huurder vrijwaart springenmaar.nu voor alle
schade voortvloeiende uit het niet door de huurder in acht nemen van deze voorschriften.

4. Eigendom

Het gehuurde blijft te allen tijde eigendom van springenmaar.nu

5. Aansprakenlijkheid

a. De huurder is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor de in huur genomen zaken.

b. De huurder kan springenmaar.nu niet aansprakelijk stellen door het veroorzaken van schade aan roerend zowel onroerende zaken door derde die van het gehuurde gebruik gemaakt hebben.

c. De huurder is ten alle tijden aansprakelijk voor de personen die gebruik maken of gemaakt hebben van het gehuurde en kan niet verhaalt worden op springenmaar.nu